Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux Herald"

See other formats

MAY 15. 1906. THE CATHOLIC INDIAN CON- 
GRESS 

For North Dakota will be held at 
Crow Hill, Fort Totten. N. Dakota. 
July 10, 11, and 12, 1906. 


TOKATA July 10. 11 qa 12, 1906 
kinnari Norh Dakota eoiyatannan 
DaKota Sinasaua Omniciye Tanka 
kin he Kangipaha, Miniwkan oyan- 
ke en ecoupi kta 

Hece tuwe keceyas, .tokiyatanhan 
keceyas tuwe okihi qa u kta cin 
ehantans, hena cantewasteva wicaun- 
kicoui. THE CATHOLIC INDIAN CON- 
GRESS 

For South Dakota will be held at 
Fine Ridcre. S. Dakota. Julv 12, 13 
and 14. 1906. * , * 
* SOUTH DAKOTA eciyatanhan 
Dakota Sinasapa Omniciye Tanka 
kin he Oglala oyanke, Pine Ridge. 
S. Dakota en July 12, 13 qa 14, 1906 
econpi kta. RT. REV. BISHOP MARTY 

Omniciye tanka qon heehan E y an- 
na h a kin de cajeyata qa heya: Wi- 
casa owasin tiwahe kin en Eyan- 
paha kin on kta iyececa keya. 
Hecece kinhan wicasta Wakantanka 
sdonve sni wan nikivena ti kinhan 
Btayetu wanji en hi qais en yai kin- 
kan vakivawapi kta ce. eva: wotanin 
waste ayani kin he e qa wotanin wo- 
wapi kin de iyakidececa ce eya ? wo- 
tanin waste kin e makoce wanjina en 
i tuka Evanpaha kin dee makoce 
atava wotanin waste kin ievanpaha 
omani ce eva, heon etanhan wotanin 
wowapi kin de iyacupi kta ce eya. 
Qa heon nakun token yaonpi kin 
onayecilionpi kta ce eya, qa taKu 
emayakiyapi kte cinhan Eyanpaha 
kin en evahnakapi kinhan tokesta 
kistanstan bdawa ecee wanbdake kta 
ce eya, qa aciyuptapi kte cinhan wo- 
tanin wowapi en ewahnake kta ce eya. ST. BENEDICT'S MISSION, 
Fort Yates, N, Dak. April 30, 1906. 

Tona Eyanpaha wanlakapi kin, 
Preservation of Catholic Indian 
Schools support; Catholic wayawa tipi okiyapi caieyataoi Kin he wan- 
lakapi, na nakun Fort Totten na 
Fore Yates N. Dak. tokel kicunui 
kin pdaotaninui, na hecetu; tka liia 
ota" opapi sni; Catholics icilapi, 
priest wicacinoi; cincapi tawa pi wo- 
cekive onspeiciciyapi cin pi keyas. he 

Ha- 
ni neca ouioaKiyapi iye- osna ,oo. Kicun awacmpi sni. 
wavani tap 

ceca; waKanyeja nagipi ota niwica- 
yapi kta; na naKun tona wocekiye 
cin pi, wacewicakiciciyapi ciuoi: 
Mass wosnaoi na wocekiye tokeca 
ota 25cts kicunpi Kin kamnapi kta 
he kiKsuya" na awacinni waste tka. 
Wicohan waste econui kin on iye 
nakun taku ota kamnapi Kta, he 
kiksuyano. OaK Creek, Farm School. 
Rock Creek, S. Dak. omniciye onpi 
kin — naKun wasicun tona — 25cts ki- 
cunpi kin lila conapila; na ota ki- 
cunui na iwasteni kta iyecetu. Rev. 
Fr. Martin O. S. B. .wavawa tipi el 
unoi kin hena eepi, wicasa, winyan 
na wakanveia hena wistelnivanui 
waste Kta. Oyanke tona cajeblata. 
wasicun waniikji lei Farm School el 
wayawapi kin Jan. 1, 1905 hetannan 
Anril 24, hehanyan kicunpi $16.50. 
Mitakolapi, Holy Rosary Scnool, 
Pine Ridge, OKlala tipi S. Dak. eci- 
vatanhan Evanpaha kin taku eve cin 
awacinpo, na Catholic owayawa tipi 
ivuha OKiva awacinoo; na Wakan- 

* * J 

tanka niva wasted kta. 

lyuha naDe ciyuzaoelo. 

Fr. Beds. O. S. B. WICATA. 

tf 

Cannon Ball N. Dak. — Itanciqana 
cunwintku April 17, en ta. 

Otawicao qa Atatewin cunwintku- 
pi, April 27. 

Dena sinasapa omniciye etanhan 
tapi, wicahapi makoce ekta awicaioi 
qa oivokipiya wicahapi. 

Ho deciyatanhan wicoie wanji epa 
wacin. Tona St. Joseph qaSt. Mary 
omnicive oyapapi kin hena awicake- 
han Wakantanka etkiya iciconzapi 
sutaya najinpi kta iyecetu. Ni ya- 
onpi kin en icunhan Wakantanka 
iyokipiya vapi kta awacannipi kta. 
Qa nakun inaka akan wicasa qa win- 
yan unpi kin owasin iciyokipiya Wa- 
kantanka ti etkiya ocanku wan wan- 
ke cin etkiya cante wasteya, unsiici- 
daya maonnipi kta. 

Tona Wakantanka etkiva tapi kin hena owasin wopida ewicaKiciciyapo. 
hena wana oige Wakantanka. ti en 
onpi qa onge is nahanhci wowalitani 
on yuskapi oyanke en onui. hena 
iyotan wicaonkiksuyani kte cin eepi. 
Inyanwakagaui en St. Josenh qa 
St. Marv onquuni Kin iiena wocekive 
on unyeKsuyapi kta wacin. Heceea 
kinnan sanpa waonsakani kta. 

Naue oivuzapelo. 

Vale tine Strikes many. M I X I A W I C A K A STAN , Fort Totten.-— Anril 8. Aloysius, 
anpetu wakan norma. Ihoina aa Lu- 
cy Keya cincapi. 

May 1, Edward, anoetu varum. 
Rupert Dunn qa Frances Oaukuto- 
pawin cincapi. 

May 6. Helen Katharine. April 6. 
tonpi, Fred Lang qa Mary Jane Mil- 
ler cunwintkuui. 

May 8. Eva. April 1, tonpi Gabriel 
Gourd qa Helen Blueshield eunwin- 
kupi. , WICATA. Ft. Totten. — April 14, Moses Ta- 
tahka, waniyetu 62. 

April 13. Alice wanivetu 21, Mi- 
chael Hunt tawicu. 

May 2. Nancy Walker, waniyetu 
14, Charles Ehake hiyaye qa Malvi- 
na Dewolf cunwintkuui. CHEYENNE AG'CY. S. DAK. 

Mav 3, 1906. 
Dear Eyanpaha: — 

April 19, hehan 
Hohwoju Cheyenne Riv. Agency 
oyanke hel ovate atava omniciyapi 
owavasla wivohpevata top omaka 
1907 hehantu .kin ake piya kin ma 
koce owicaqupi yustanpi. 

Wayaslapi top tokata piya ake 
owicaauni kta wisi kta (acres) iyo- 
hila mazasa 6 kte ihankeya kuciyela; 
tuwe olote kte cin etanhan wakantuva 
kakicipapi kte ikute kte econpi kte. 
Na pte canku kin he kaspapi vamni 
waniyanpi tona opta — ahiyupi kte 
iyuhila kasoani vamni kajujupi kte 
icinpi kte yustanpi. 

Tona hel iyatayela makoce yuhapi 
kin hena ivatavela wisi icupi kta. 
O. D. Hopgkiss. MAKOCE ECIYTANHAN. 

Miniwakan oyanke en Dakota kin 
tokatakiya ewacinpi sni makoce owa- 
ste ka owasin wivopeKivapi avapi. 
Anpetu iyoni hinhanahci hanhepi 
inuniyan Dakota kin canpahmiyaiiui 
ohuahna ateyapi wowapi okage ono- 
mni wicokcota najm hiyeye. Taku 
tokonpi huwoV Makoce oeya tita- 
kuyepi tapi qa ehpeya iyayapi oon 
hena iyowajapi yedakas wiyopekiya 
kivuze. Qa dena maKoee uina wa- 
ste hca heca ece e. Ecaca iyukcami 
sni. Makoce wana otehika aye qa 
woivav\a kin sam waKand ve Kin 
okahnigapi sni, — qa cincapi, ua taKo- 
jakpaku qon hena toKata woeante 
sica wan en wicau qon he awacmui 
sni — tohand makoce Kin wiyoueya 
ndasbtapi qa wasicun kin iyes on wi- 
jicapi qa Dakota km wahuamcaoi 
kte cin. 

Major Cramsie, ehana ateyapi he 
wicowohdake wan en decen Dakota 
Kin ewicaKiye. "Detanhan tokata- 
Kiva wanivetu wiKcemna nom ecetu 
Kin .Sullvs Hill ( Miniwakan ovanke 
en) aKan tuwe wanji inajin qa Da- 
Kota ovanKe kin akita kte a a tukte- 
kten Dakota Kin ounyanui qa tipi 
necina hena atonwe esa takuna wan- 
yake kte sni. Dakota tamakoce qa 
tipi wasteste qeya hiyeya tKa qon 
wasicun opetonpi kta, iye DaKota 
natavena hena neceh wivopekivapi 
kta." 

Haw, dena woeye qa wowiyukcan 
Kin denantu kin nina wowicake hca. 
Dakota kin wicotah tokatakiva waa- 
wacinpi sni on cincaui kin hena ica- 
gapi Kta e on takun hci wacinyapi 
Kta awawicakiciupi kta tka. 
Denantu Kin nina makoce kpaganpi 
se ececa a a on ouikidaveh wasicun 
Kin makoce ihanpi. CHERRY CREEK, S. DAK. May 4, '06 

Wicata. — St. Joseph na St. Mary opa- 
pi. 1905 winyan Napewin. 

March 27, 1906 hinhnaku kin, Peter 
Matowatakpe. 

March 26, Wakinyan-cante. ' 

Lena woozikiye el wana onpi nun we. 

Pine Ridge el omniciye tanka kte 
cin el mazaska zaptan on okiyapi kta 
Canpa Wakpa omniciye kin glustanpi. 

Louis P. Mousseau omniciye tanka 
kin tuwa kahnili yeyapi sni esa okihi 
ehantans ya okihi huwo? Wanjikji wi- 

cayusutanpi on yapi cinpi kta naceca. 

Rev. Father Vogel wicasa wakan , lila 
bliheca unyuhapi. 

Eyanpaha el wowahonkonkiye waste- 
ste kin hena tohanl St. Joseph omniciye 
tanka canna el blawa sa. Hece iapi 
tona waste kin hena ee wacin. 

Henry Siyoiyanke. MAY 15, 1906. ST. MARY'S OKODAKI- 

CIYE WICOHAN 

TAW API. 

FORT TOTTEN, N. DAK 

Okodakiciye unkitawapi kin de 
"St. Mary's Society" eciyapi, omaka 
1886, January wi kin en kagapi' 

Okodakiciye kin de Mary, Jesus 
Hunku, awanwicayake kte icajeya- 
tapi. 

Wanivetu otoivobi December wi 
kin en anpetu 8, okodakiciye Kin de 
anpetu tawapi,' anoetu kin be en 
owasin Yutapi Wakan icupi Kta. 

Jesus llun.K:U inayanpi kta kanni- 
gapi, heon Mary ohinni awanwioa- 
hdake kta icekiyapi, qa Mary wico 
ban waste tawa kin token okihipi 
opani kta. 

Wakantanka iyokipf onyanpi qa 
maka akan woahtani codan unnipi 
ua wiconi kin de en unnitawacinpi 
kin en Wakantanka obir;ni kici un- 
vakonoi kte uncinpi kinhan, koban- 
ua wobdacr unvanni Qa Jesus Yutaoi 
Wakan unsicupi kta. 

Oninni unwasteoi kta uneinoi kin- 
nan annetu otoivobi waceonkiyapi 

kta. 

Wiconan waste obna waunsakapi 
kta uncinpi kinhan. wioowazi wanji- 
dan ivecen wocekiye on wasagiciya 
naunjinni kta, Dtaya wacekiyapi qa 
wacewicunkicicivapi kte. qa waho- 
konkive waste on ounkicivani -kte, 
heon wi wanii eca wanca qais nonua 
unkihcluwitayaui kte qa wiconan wa- 
ste obna wabokon uukiciciyapi kte. 

Orunicive kin en Itancan wanii 
wacekive kta, h'ehan do wan pi kte aa 
benan taku wiconan waste owasin 
ohna wahokonkiciciyapi i<te. Toka- 
beva wocekive wiconan caievataoi 
kta aa obna onsDeicioiyapi kte, na- 
kun tona wocekiye opapi sni nena 
token wocekiye en awicaupi kta ca- 
ievataoi kta. 

Tona St. Mary's okodakiciye opapi 

kin hena wowaonsida akiciyuhaii 

kte. Ornnioive kin en tohinni can- 

tesin kiciyap.i Kte sni. Nakun token 

tiwahe tawani kin ihduwastepi kta 

caievataoi kta. . 
•/ • » 

Hinnnaku canwicakiyapi kta qa 

cinca tanvau awanwicayakaui ua wa- 

hokonwicakiyabi kte. Ti kin tan- 

van hdunapi qa wiconan tawa kin 

owasin tanyan awanndakapi kte. 

Wakantanka nakun atokan cante- 
wicunkivaui kinhan wicunkicanutapi 
qa owiounkiyain kte cin. 

Heon toban okodakiciye kin etan- 
ban wanii waunyazankapi kinban iniaunkicinioi kte qa token onkoki 
bipi om kiciyapikte. 

Wi wanji is anpetu wakan nonpa 
eca wornnaye econni kta qa kasnani 
token okihi kin, enoeye kta. 

Detanhan tuwe okodakiciye ope 
kinban wapaha qa wanapin on maza- 
ska wanii kaiuiu kte. 

Okodakiciye kin de wiconan hin- 
hnatonpi qa wiwazicapi beceena oba- 
Di kta. 

Omaka wanji inuni eca Itancan 
teca wieakagani kte. DE EN ETONWAN 

ir 3 po ! ^jgf Ocaxku mahpiya iyabdeya kin ma- 
ya. invan oju qa omani sica. ua tona- 
na obna tuka wowiyuskin oihan'ke 
wanice iyabde. Qa ben oihanke wa- 
nin woozikiye unyuhapi kta. Maka 
akan unnisikaui. waniyazankani, qa 
nicakijaui, tuka Jesus taku eye cin 
kiksuya po! -'Tona unsikapi kin be 
na wieayawasteoi kta ce, manpiva 
wokiconze kin be tawapi «ce." *• To- 
na cevaui kin nena wieavawasteoi. 

* * 

nena wicakihnapi kta. 

Tuwe tokca ohinni tanyan cante- 
wasteva nicivuze sni. 'is nagivenivan- 
oi, ainivapi kinban de kiksuva do. 

Toban aniiyapi aa sicaya nieuwapi 
kinban wiybskinpi ua nina cante wa- 
stepo! Mahpiya ekta nicanntani kta. 
Taku sica on itkom taku sica econpi 
sni t>o, tuka itkonatanhan wayawa- 
stePo! De woonspe Jesus oive qa 
obanye cin on onsoeonkiyapi, qa to- 
ban maka kin de akan ni uuyakonDi 
kinban de onsneunkic'ciyapi kta: he 
on etanban wicasta aa witiy'an wastes 
pi okodakiciye ic'Cagipi qa maka 
akan Jesus woonsne wan unka'nipi 
kin onsneicicivani; heon etanban tona 
okodakiciye de en ooaoi kin uwabe 
waniinina ivecen qa taku kiciyapi nee 
cin ivecen wastekicidani kta. qa on- 
sikifidaoi kta. 

'" St. Peter taku eye cin anagoptan 
do! "Owasin cante waniidan bduwi- 
tava unsikicidaDo. bunkawanjinkici- 
vaoi kin ivecen wastekicida po. wa- 
onsida do aa wacantkiya po!" Owa- 
sin ecen ecanonni kinban okodakici- 
ye kin ivoDte kta ua ecen ecanonpi 
sni kinban i<un nde kta qa sanpa wa- 
nisa'kapi kte sni. Omnicive ca witava 
vauni kin token nitancanpi aa nina- 
g pi tanvan un kta aa token maka 
akan tat van yaunpi aa v. iconi unman 
kin ekta nakun tanyan yaonpi kte 
cin nena iwondabaui kta. Qa wo- 
waonsida ayeciyubani qa wabokon- 
vecicivaoi kta, ovecivapi kta, becen witaya dapi kinhan taku wanji onspe 
wacannini kta. Tokeca maka akan 
waun be? Maka akan waun kin be 
Wakantanka sdonwaye kte, waste- 
wadake kta, anawagoptan kta; hecen 
wiconi unman kin ekta kici ivuskin- 
van waun kta; he tokabeya onnispe- 
pi kte cin ee. Ho hecen tokabeya 
Wakantanka sdonyaoi, tawacin, ta- 
wokonze, qa Catholic taku onsnewi- 
cakiye cin hena onspeniciciyaoi kta. 
Taku ota onnispeoi kta iyecece cin 
ota nahanhcin sdonyayapi sni. Wi- 
taya dapi kinban yecigepi Kte sni, 
aieciyapi kte sni, tuwe f^keca oban 
odakapi Kte sni, is tuwena canze ve- 
ciyapi kte sni; witaya daoi kinnan 
canzevecivapi kta on dapi sni. He- 
ban inayajinpi qa taku waste ecanon- 
pi aeya woyahdakaoi kte sni, qa he 
kaken sicaya econ ce ehapi kte sni, 
tuka witaya daoi kinhan taku wanji 
t onsne waeannipi kta. De kiksuya 
po! Omnicive en dapi kinhan hecen 
on dam do. Wicaceji on St. Peter 
neya: '"Tuwe wiconi wastedake ca 
annetu waste wanvaka cin kinhan, 
ive cet'i kin uku sica en veve kte 
sni, qa iba kin wohnaye takuna ie kte sm n FAITHFUL TO HIS WORD. MARY, WAKANTANKA HUN- 
KU IKCEW1CASA OKIYA. 

Poge ondoka Toka hoksina wan. 
Paul ecivapi e winyan wan wocekiye 
wastedaka e ti en icahyaoi — wabde- 
nica. Unkan Wakantanka Hunku 
1841 Onristmas icunnan de hoksina 
kin he wanvaka. Fr. De Smet de 
oyaka. Hoksina iye decen onctaka 
keva. "Miniamakastanoi qa -woceki- 
ye onsDemakiyani on nina awacin 
waun on'kan innuhanna wocekiye 
wanji omasne sni wan onspeiciciye 
mda unkan canku ohtta tuwe wan 
token okibika owanyak waste nabca 
Kit e ivoyamyena wanbdaka. Haya- 
ke skaska Hca kovake. Siba kin ma- 
ka icahtawe sni. . Pe akan wicahpi 
wan ivovamya he. Sina en zuzeca 
wan Da adi naiinqa en taku waksu- 
veca wan ikiyena han. Cante kin nina 
asdanvena ivovaniia, Tokan wan- 
bdake qon he eban nina itansaK ma- 
ta tuka iecana amakisni. Cante kin 
nakad iyemaya. Mitawacin kin nina 
aomaianian. Canke cewakiva un- i 
kan wocekiye onmasoe sni e onspe- 
iciciye mde qon onmasoe. Iecana 
taku wakan wanbdake aon atanin 
sni hinhde." 

De wocetohda se ececa. tuka Father 
De Smet wowicake keya. 

Hoksina nina nagi skava bduba 
keva qa de wanyake kin be eban na- 
hanh wakan neja ii^a keya. Frank Nolan had cast in his lot 
with the Army some two years before 
the occurrence of the following inci- 
dent. He was a very good fellow and 
had been appointed orderly on 
what we would call in our army, 
striker, to an officer and his Superior 
was very 'well satisfied with him. One 
day this officer wished to treat bis 
many friends to a glass of wine. 

"Thank you captain," replied the 
young soldier, "but I never drink; I am 
a total abstainer." 

"But you must take just a sup now; 
you have done your duty well, and I 
want you to have a little drink." 

The young man firmly declined. 

"You must! I command you!" 

"Captain, I have never disobeyed 
your orders, but I cannot and will 
not drink." . 

"Very well; you shall repent it! You 
know that all my orders must be promt- 
ly obeyed, and you are well aware 
I can be strict and severe when it is 
necessary." 

"Captain, it is impossible. I cannot 
drink." 

„If you refuse I shall order you under 
arrest for four days." 

The young man looked his superior 
firmly in the face, and said with deep 
emotion: 

"Captain, my father was a drunkard, 
and my mother and I knew well the 
meaning of the word. When T was 
siyteen years old I promised that no 
drop of liquor should ever pass my 
lips; and later, when the Total Ab- 
stinence Society was astablished in our 
city, I was one of the first to sign. 
I am sorry I cannot obey your order, 
but no matter what happens. I must 
be true to my mother and to my word 
of honor." 

The officer was deeply moved at see- 
ing so strong a purpose thus developed 
in a young man of humble birth, and 
one who had ever before, in all other 
matteis, obeyed his captain's orders 
most faithfully. 

"You are right, my brave boy," the 
officer exclaimed, "and I beg your par- 
don for my harshness. You have cour- 
age, too, a laudable audacity, and you 
will make a brave man." 

A few days later Francois Nol an re- 
ceived from the captain a handsome 
gold watch in recognition of his cour- 
age in adhering to his first duty to 
God, — against the commauds^of his 
suoerior officer.